Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které prokazatelně vznikly během platné záruční doby, a to v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady. Takto vzniklé závady může odstranit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko. Kupující může uplatnit reklamaci v rámci záruky u výrobce, případně u autorizovaného prodejce.

Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení nebo dodání zboží kupujícímu a záruka zůstává v platnosti 24 měsíců.

Ze záruční opravy jsou vyloučeny zejména následující případy:

Výrobek nebyl vrácen prodejci/výrobci s dokladem o koupi.
Opotřebení způsobené používáním výrobku nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného neodbornou instalací, nesprávným uvedením do provozu, nedodržením postupů definovaných v návodu k použití apod.)
Poškození výrobku způsobené znečištěním, náhodnou událostí nebo katastrofou nebo vzniklé v důsledku přírodních nebo vnějších událostí, jako je bouře, požár, voda, nadměrné teplo nebo chlad, vniknutí kapaliny atd.
Mechanické poškození výrobku (např. způsobené pádem, rozbitím apod.) nebo poškození vzniklé během přepravy.
Poškození, neoprávněné konstrukční úpravy, nesprávné úpravy výrobku nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnými osobami nebo servisními a údržbářskými středisky.

Prodávající i autorizované servisní a údržbové středisko jsou oprávněni požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů, které jim vznikly v důsledku uplatnění neoprávněné, neplatné, opožděné nebo nedůvodné reklamace, vč. případných nákladů spojených s přepravou výrobku apod.